Maakt het je eigen

Algemene voorwaarden

Algemene offerte-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Perdon Interieurbouw B.V. te Assen.

 

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes afkomstig van de opdrachtnemer, ongeacht of de opdracht door middel van inschrijving op aanbesteding of op een andere manier is verkregen.
 2. De door de opdrachtgever gehanteerde algemene (inschrijvings)voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard. 
 3. De opdrachtnemer zal in het navolgende worden aangeduid als ‘Perdon Interieurbouw’.

ARTIKEL 2 OFFERTES

 1. Alle geoffreerde prijzen zijn netto, exclusief omzetbelasting, en zijn gebaseerd op uitvoering in de normale werktijden. Een offerte is voor Perdon Interieurbouw alleen bindend als dat uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld. Een offerte die voor opdrachtnemer op grond van het hier bepaalde bindend is, vervalt na verloop van 4 weken na de offertedatum.
 2. Als opdrachtgever aan Perdon Interieurbouw gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag Perdon Interieurbouw uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
 3. Perdon Interieurbouw heeft het recht om verhogingen opgetreden in lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege (met name belastingen) aan opdrachtgever door te berekenen voor die werkzaamheden en/of te monteren (gedeelten van) inrichtingen die op het moment van ingaan van die verhogingen nog door Perdon Interieurbouw verricht en/of geleverd moeten worden.
 4. Perdon Interieurbouw behoudt zich het recht voor tot kleine wijzigingen in de constructie, voor zover hierdoor geen wezenlijke verandering in het werk wordt gebracht. Met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel zijn de geoffreerde prijzen vast voor de duur van het werk, tenzij indexatie is overeengekomen. Indien indexatie is overeengekomen wordt deze gebaseerd op het prijsindexcijfer, reeks voor productie binnenland van het CBS, tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 3 INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT 

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Perdon Interieurbouw de auteursrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten op de door hem verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en/of offertes.
 2. Zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer mogen de door hem verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en/of offertes niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt.
 3. De door Perdon Interieurbouw verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en/of offertes dienen onmiddellijk aan de opdrachtnemer te worden geretourneerd, indien geen opdracht aan Perdon Interieurbouw wordt gegund.
 4. De opdrachtgever handelend in strijd met het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel, is een boete verschuldigd van tien procent van het geoffreerde bedrag. Door voldoening van deze boete gaan de eigendom en het auteursrecht niet over.

ARTIKEL 4 OPDRACHTBEVESTIGING

 1. De overeenkomst tussen Perdon Interieurbouw en opdrachtgever wordt schriftelijk bevestigd door Perdon Interieurbouw, welke bevestiging als volledig bewijs geldt.
 2. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijking van deze Algemene Voorwaarden zullen alleen gelden als deze schriftelijk tussen Perdon Interieurbouw en opdrachtgever zijn overeengekomen.

ARTIKEL 5 OMVANG VAN HET WERK

 1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van Perdon Interieurbouw een afschrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe te zenden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn in de prijs van het werk niet begrepen:
  1. De kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilders-, behangers-, herstel-, of ander bouwkundig werk, van welke aard ook;
  2. De kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen;
  3. De kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;
  4. De kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval.

ARTIKEL 6 MEER- EN MINDERWERK

 1. Alle wijzigingen in de overeenkomst worden wanneer daaruit meer kosten ontstaan als meerwerk verschuldigd en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk verrekend.
 2. Meer- en minderwerk zullen, onafhankelijk van de verplichting tot betaling van de hoofdsom, naar billijkheid worden verrekend.

ARTIKEL 7 UITVOERING VAN HET WERK

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is opdrachtgever, op straffe van vergoeding van schade en kosten, verplicht te zorgen:

 1. dat onze werkbussen zo dicht mogelijk bij het werk geparkeerd kunnen worden;
 2. dat de kosten voor eventuele parkeervergunningen zijn voor rekening van de opdrachtgever, tevens dient de opdrachtgever een parkeervergunning te regelen;
 3. dat de plaats, waar de te monteren zaken, materialen en/ofgereedschappen opgeborgen moeten worden of waar de aflevering moet geschieden, zodanig is, dat beschadiging, in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden;
 4. dat de toegang tot de plaats, waar de aflevering en/of montage moet geschieden, onbelemmerd en toereikend is en verder alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering, montage en/of afwerking mogelijk te doen zijn;
 5. dat, indien een takel, lift of een ander transportmiddel gebruikt moet worden, deze met bediening door en voor rekening van de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Het te gebruiken instrument dient te voldoen aan de op het moment van gebruik geldende overheidsvoorschriften. Schade daarbij ontstaan is voor rekening van opdrachtgever, tenzij schuld van de zijde van de opdrachtnemer komt vast te staan;
 6. dat (onder)vloeren vrij zijn van kalk-, cement- en vuilresten en van losse gedeelten, zo nodig, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, volledig vlak en waterpas zijn en bezemschoon ter beschikking worden gesteld;
 7. dat in de ruimte, waarin gewerkt moet worden, is gezorgd voor elektriciteit, voldoende ventilatie, water en zo nodig verwarming;
 8. dat, indien ook anderen in de betreffende ruimte werkzaamheden moeten verrichten, die anderen en Perdon Interieurbouw bij gelijktijdige uitvoering ongehinderd hun werkzaamheden kunnen verrichten;
 9. dat, in het geval van verbouwingswerkzaamheden en/of vernieuwing van het interieur, de bedrijfsruimte gedurende het verrichten van de werkzaamheden voor het publiek gesloten is.

ARTIKEL 8 LEVERTIJD

 1. De levertijd gaat in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de aanvang van de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van de opdrachtnemer. De opdrachtgever moet Perdon Interieurbouw tijdig op de hoogte stellen van alle gegevens en keuzebepalingen die nodig zijn voor de voortgang van het werk.
 2. De opgegeven leveringstermijnen zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Door de enkele overschrijding van deze termijn is Perdon Interieurbouw dus niet van rechtswege in verzuim en kan de opdrachtgever niet tot ontbinding van de overeenkomst overgaan. Perdon Interieurbouw moet hiervoor eerst in gebreke worden gesteld.

ARTIKEL 9 RISICO EN OPSLAG

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gaat het risico van de zaken, materialen en uitgevoerde werkzaamheden over op opdrachtgever vanaf het moment dat deze zijn afgeleverd op de plaats van bestemming of vanaf het moment dat de werkzaamheden zijn aangevangen.
 2. Indien buiten de schuld van Perdon Interieurbouw de aanlevering niet tijdig kan plaatsvinden, worden de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen.
 3. Bij overschrijding van enige betalingstermijn heeft Perdon Interieurbouw het recht de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan en de eerste oplevering uit te stellen tot alle vervallen termijnen zullen zijn betaald.

ARTIKEL 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD EN STIL PANDRECHT

 1. Alle op of bij het werk aangevoerde zaken blijven het eigendom van Perdon Interieurbouw totdat de opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichtingen, die van meerwerk, extra kosten en tussentijdse prijsverhogingen daaronder begrepen, heeft voldaan.
 2. De zaken worden daarnaast geleverd bezwaard met een stil pandrecht ten gunste van Perdon Interieurbouw. Opdrachtgever verbindt zich mee te werken aan de wettelijke vestigingsvereisten van het stil pandrecht, zodra Perdon Interieurbouw, opdrachtgever daar om verzoekt.
 3. Deze pandrechten strekken tot meerdere zekerheid voor de betaling van al hetgeen Perdon Interieurbouw uit welke hoofde dan ook van opdrachtgever te vorderen heeft.
 4. Eventuele tussenkomst van derden moet door de opdrachtgever direct worden medegedeeld. Kosten en/of verliezen, ontstaan door het niet direct mededelen, komen ten laste van de opdrachtgever

ARTIKEL 11 BETALING 

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, geldt de volgende betalingsafspraak:

       50% bij opdracht

       40% bij levering/montage.

       10% na oplevering.

Bij de derde betaling mag de opdrachtgever 5% van de hoofdsom inhouden tot zekerheid van de garantie bedoeld in artikel 16 lid 1 en voor eventuele kleine opleverpunten. Dit ingehouden bedrag is opeisbaar zodra Perdon Interieurbouw aan bedoelde garantieverplichting zal hebben voldaan. 

 1. Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd op verzoek van de opdrachtgever, of doordat deze zijn verplichtingen niet tijdig nakomt dan wel Perdon Interieurbouw niet tijdig in staat stelt het werk gereed te maken, of de daartoe benodigde werkzaamheden te verrichten, zal Perdon Interieurbouw gerechtigd zijn betaling van de nog niet voldane termijnen te vorderen op de tijdstippen, waarop deze termijnen bij normale uitvoering van de opdracht opeisbaar zouden zijn geworden. Wanneer als gevolg van de vertraging Perdon Interieurbouw gereed gekomen zaken moet opslaan, is Perdon Interieurbouw gerechtigd opslagkosten in rekening te brengen.
 2. Indien de opdrachtgever niet uiterlijk 14 dagen na de vervaldag betaalt, is opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist.
 3. Vanaf de vervaldag, is opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of elk gedeelte van een maand, waarmee de vervaldag wordt overschreden.
 4. Opdrachtgever is door het enkele sluiten van de overeenkomst verplicht tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, inclusief de administratiekosten en de kosten van juridische bijstand en advies voorafgaand aan de procedure. De buitengerechtelijke incassokosten worden als volgt berekend:

Hoofdsom (tot en met)

Toepasselijk percentage

Maximum

 

 

 

€ 2.500

15% over de hoofdsom

€ 375

€ 5.000

€ 375 plus 10% over de

(hoofdsom – € 2.500

€ 625

€ 10.000

€ 625 plus 5% over de 

(hoofdsom – € 5.000)

€ 875

€ 200.000

€ 875 plus 1% over de 

(hoofdsom – € 10.000)

€ 2.775

Boven de € 200.000

€ 2.775 plus 0,5% over de (hoofdsom - € 200.000)

€ 6.775

De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal € 40

ARTIKEL 12 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET WERK

 1. Perdon Interieurbouw is verantwoordelijk voor het deugdelijk uitvoeren van het werk.
 2. Perdon Interieurbouw aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een door de opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, inclusief de specificatie van de gegeven maten en materialen.
 3. In het lid 2 bedoelde geval, is Perdon Interieurbouw alleen verantwoordelijk voor de juiste montage en staat in voor de deugdelijkheid van de materialen. Dit geldt echter niet indien door opdrachtgever of door derden een bepaald merk of behandeling van materialen is voorgeschreven.
 4. Indien de verantwoordelijkheid voor het ontwerp door opdrachtgever wordt overgedragen aan Perdon Interieurbouw, dient dit uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.
 5. Stelt de opdrachtgever materiaal of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar, dan is Perdon Interieurbouw verantwoordelijk voor een correcte verwerking en montage, echter nimmer voor de materialen of onderdelen zelf.

ARTIKEL 13 BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

 1. De aansprakelijkheid van Perdon Interieurbouw voor schade veroorzaakt door gebreken van het geleverde is beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde.
 2. Perdon Interieurbouw is niet aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden of winstderving.
 3. Perdon Interieurbouw is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met (de ondeugdelijkheid van) door de opdrachtgever voorgeschreven constructies of materialen of door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk.
 4. In het lid 3 bedoelde geval vrijwaart de opdrachtgever Perdon Interieurbouw geheel tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade van personeel van Perdon Interieurbouw en/of derden, waaronder begrepen schade uit of ten gevolge van productaansprakelijkheid.

ARTIKEL 14 ONTBINDING

 1. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen, welke voor hem uit enige met Perdon Interieurbouw gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede ingeval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling zal zijn vereist. Perdon Interieurbouw is dan gerechtigd de tussen haar en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en van de opdrachtgever betaling te vorderen van de reeds verrichtte werkzaamheden en/of leveranties, alsmede vergoeding van schade, kosten en interesten, veroorzaakt door de wanprestaties van de opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen de door Perdon Interieurbouw gederfde winst. 
 2. In de gevallen, genoemd in lid 1, is iedere vordering, welke Perdon Interieurbouw ten laste van de opdrachtgever heeft, direct opeisbaar.

ARTIKEL 15 NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING

 1. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan omstandigheden die niet door Perdon Interieurbouw te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen.
 2. Perdon Interieurbouw heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door een niet toerekenbare tekortkoming, tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen na te komen.
 3. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en /of onderaannemers van Perdon Interieurbouw niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
 4. Perdon Interieurbouw is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

ARTIKEL 16 GARANTIE

 1. Perdon Interieurbouw staat voor een periode van drie maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie. Voor gebreken, welke naar hun aard pas na langere tijd kunnen worden ontdekt, geldt een garantietermijn van één jaar na de eerste oplevering.
 2. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Perdon Interieurbouw heeft voldaan.
 3. Indien partiële oplevering van het werk plaatsvindt, beginnen de garantietermijnen te lopen bij de oplevering van deze gedeelten.
 4. Garantie geldt alleen bij normaal gebruik en alleen bij normale omstandigheden. Hieronder wordt onder meer verstaan: het zorgen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer (een luchtvochtigheid tussen de 40-60% is hierbij de norm), het niet blootstellen aan te grote vochtigheid of droogte, koude, hitte etc.
 5. Geen garantie geldt:
  1. Voor gebreken waaraan al door derden reparaties zijn verricht.
  2. Voor materialen en constructies die door opdrachtgever of derden zijn voorgeschreven.
  3. Voor glas, verkleuring van hout en voor ondergeschikte kleurafwijkingen van hout en andere materialen.
  4. Bij normale slijtage.
  5. Bij onoordeelkundig gebruik.

ARTIKEL 17 RECLAME 

Opdrachtgever kan op een gebrek in de uitvoering van de overeenkomst geen beroep meer doen als hij niet binnen 7 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij Perdon Interieurbouw heeft gereclameerd, onder een duidelijke omschrijving van het geconstateerde gebrek. 

ARTIKEL 18 GESCHILLEN

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan, worden beslecht door de Rechtbank in het arrondissement waar Perdon Interieurbouw is gevestigd.

ARTIKEL 19 SLOTBEPALING

Deze algemene offerte-, leverings- en betalingsvoorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene offerte-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de sectie Interieurbouw van Koninklijke CBM” gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Noord-Holland te Haarlem d.d. 4 september 2018 onder nummer 39/2018.